Styrehonorar er en kompensasjon for å drive styrearbeid, slik som deltakelse på styremøter med forberedelser, etterarbeid og behandling av styrets saker.

Det er normal praksis å utbetale styrehonorar, men ikke obligatorisk.

Dette besluttes i årsmøtet /generalforsamlingen. Det fastsettes etterskuddsvis, selv om loven tilsier at det er mulig å forskuttere.  Det kan skyldes faktorer som ulik arbeidsmengde og oppgaver i de ulike styrene, og hvilket styrehonorar som er utbetalt tidligere. I de styrene hvor det er ekstern styreleder tilsier det ofte at det er høyere utbetaling.

Hvorfor betales styrehonorar?

Styrehonoraret forutsettes å være kompensasjon for det ordinære styrearbeidet, slik som deltakelse på styremøter med forberedelser og etterarbeid, behandling av styrets saker etc. Noen ganger oppstår spesielle saker som må følges opp særskilt, typisk i forbindelse med større rehabiliteringsarbeider eller konflikter.

Arbeid som går utover ordinært styrearbeid slik at det blir en ekstra arbeidsbelastning, og spørsmålet er da om styrets leder eller enkelte styremedlemmer skal kompenseres for dette særskilt, for eksempel time for time etter en gitt sats eller ett gitt beløp som stemmer overens om en hadde kjøpt tjenesten eksternt. Styret bestemmer fordelingen av styrehonoraret. Det bør stå i forhold til egen innsats i styret.

Det er fult mulig å gjøre dette rent lovmessig. Styrehonoraret er som nevnt ment å kompensere for ordinært styrearbeid, ikke for ekstraordinære forpliktelser. Men det bør i tilfelle gjøres på en slik måte at det ikke kan eksponere for mer eller mindre ubegrunnet kritikk.

Hva er vanlig styrehonorar i ett sameie/borettslag?  

En estimerer ca. 1200 – 2500 kr. pr seksjon i honorar. Det vil variere hvor mye arbeid styret har påtatt seg.